PROGRAM EU ERASMUS+ je novi program Evropske unije za obrazovanje, obuku, mlade i sport za period 2014 – 2020. godina. Program Erasmus+ obuhvata sve evropske i međunarodne programe, mreže, platforme i inicijative EU u području obrazovanja, mladih i sporta.

Namijenjen je učenicima, studentima, nastavnom i nenastavnom osoblju na svim nivoima obrazovanja, mladima između 13 i 30 godina starosti, pojedincima, osoblju i članovima organizacija koji rade sa mladima, sportskim radnicima, volonterima i sportistima.

Erasmus+ zamijenio je sve dosadašnje programe iz perioda 2007-2013. godina, i to: – Program za cjeloživotno učenje ( s njegovim potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinči, Comenius i Grundtvig ), – Mladi u akciji, – Erasmus Mundus, – Tempus, – Alfa Edulink.

Program po prvi put uvodi podršku u području sporta. STRUKTURA ERASMUS+ PROGRAMA

Ključna aktivnost 1 – Mobilnost pojedinaca u svrhu učenja,

– Ključna aktivnost 2 – Saradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse,

– Ključna aktivnost 3 – Podrška reformi politika, – Aktivnost Žan Mone – Sport MOGUĆNOST UČEŠĆA BiH U ERASMUS+ PROGRAMU Djelimično učešće BiH u Programu.

Nakon zvanično iskazanog interesa za djelimično učešće u Programu, BiH kao zemlja partner može učestvovati u određenim aktivnostima Programa kojima se upravlja na centralizovan način od strane EACEA ( mobilnost u svrhu učenja, projekti saradnje, izgradnja kapaciteta, podrška reformi politika, aktivnosti za mlade i Žan Mone inicijativa ).

Djelimično učešće podrazumijeva potpisivanje Sporazuma između BiH i EU o učešću i plaćanju ulazne karte. U ovoj fazi, BiH je omogućeno, da pored prethodno navedenih aktivnosti, učestvuje u evropskim obrazovnim mrežama: – Eurydice, – Euroguidance, – Europass i – EQF ( evropski kvalifikacionu okvir ) Učešće u IT platformama ( eTwinning platforme – portal namijenjen međunarodnoj saradnji te usavršavanju nastavnog i nenastavnog osoblja od predškolskog do srednjoškolskog obrazovanja ) i EPALE platformi ( Evropska platforma za obrazovanje odraslih ) Evropska komisija objavljuje pozive za dostavu projektnih prijedloga za program Erasmus+ u 2014. godini http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en , čiji je sastavni dio i Vodič kroz programe Erasmus+ http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf Bosna i Hercegovina, kao država partner, može aplicirati samo na određene projekte u skladu sa djelimičnim učešćem.