Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti
30.11.2022

Program CEEPUS III prvenstveno ima za cilj razvoj mobilnosti, te povezivanje naučno istraživačkih oblasti i razvoj akademske saradnje kroz kreiranje univerzitetskih mreža koje će, između ostalog, raditi na zajedničkim programima i sticanju prava na zajedničke diplome.

CEEPUS je usmjeren ka izgradnji oblasti evropskog visokog obrazovanja i upotrebi regionalne akademske mobilnosti kao strateškog programa za implementaciju Bolonjskih ciljeva.

BiH je od 2007. godine uključena u Centralnoevropski program razmjene za univerzitetske studije – CEEPUS III, u okviru kojeg je do danas osigurano više od 100.000 mjesečnih stipendija u 15 evropskih zemalja članica Programa.

Prvi Sporazum CEEPUS I potpisan je 1993. godine, a aktuelni Sporazum CEEPUS III potpisan je 2010. godine, i biće na snazi do 2025. godine. U toku je finalizacija CEEPUS IV sporazuma koji bi trebao stupiti na snagu 2025. godine.

Ministarstvo civilnih poslova BiH, kao potpisnik sporazuma CEEPUS II i CEEPUS III, odgovorno je za realizaciju Programa i koordinaciju programskih aktivnosti u BiH, dok su entitetska ministarstva obrazovanja odgovorna za realizaciju finansijskih obaveza, tj. isplatu stipendija gostujućim studentima i profesorima.

SISTEM FUNKCIONISANJA RAZMJENE CEEPUS MREŽE

CEEPUS razmjena odvija se u unutar mreža osim tzv. Freemover razmjene. Visokoškolske ustanove koji žele učestvovati u CEEPUS programu moraju to učiniti unutar mreža. Svake godine u oktobru otvara se novi krug za podnošenje aplikacija mreža za narednu akademsku godinu, a zainteresovane visokoškolske ustanove to mogu učiniti najkasnije do 15. januara svake godine.

Unutar mreže, univerzitet/fakultet može imati koordinirajuću ulogu ili ulogu partnera. U toku procedure za podnošenje aplikacija mreža, svi partneri moraju imenovati kontakt osobu, lokalnog koordinatora koji će se, kao i sam koordinator mreže, registrovati na www.ceepus.info i otvoriti ‘Network’ profil, te učestvovati u popunjavanju aplikacije, dok samo koordinator mreže ima pravo elektronski podnijeti aplikaciju u ime mreže.

Svake godine visokoškolske ustanove mogu: kreirati nove mreže, produžiti aktivnost postojeće mreže ili obnoviti aktivnost mreže.

Mrežu moraju sačinjavati najmanje tri visokoškolske ustanove, od kojih dvije moraju biti iz različitih zemalja članica CEEPUS-a.

Da bi stekli pravo učešća u mreži, visokoškolske ustanove su dužne osigurati dva dokumenta: Pismo odobrenja (Letter of Endorsement – potpisuje i ovjerava rektor ili prorektor univerziteta) i Pismo namjere (Letter of Intent – potpisuje i ovjerava dekan ili prodekan fakulteta).

Urneci pomenutih dokumenata mogu se preuzeti na internet stranici www.ceepus.info.

Upotreba kompatibilnog sistema ECTS je formalni uslov za učešće u CEEPUS mrežama. Univerziteti mogu obezbijediti informacije o nastavnim planovima i programima i upotrebi kompatibilnog sistema ECTS slanjem podataka koordinatoru ili unošenjem predmetnog linka internet stranice fakulteta. Informacije o ECTS-u moraju biti dostupne na engleskom jeziku ili eventualno njemačkom ili francuskom jeziku.

MJESEČNE STIPENDIJE – MREŽNE I FREEMOVER MOBILNOSTI

Mjesečne stipendije se prvenstveno dodjeljuju studentima i profesorima čije su razmjene planirane i odobrene unutar mreža, a dodjeljuju se na osnovu podnesenih ‘Mobility’ aplikacija pojedinaca.

Stipendije se mogu dodijeliti i studentima i profesorima čiji fakultet ne učestvuju u razmjeni unutar neke od mreža, ali su upisani ili rade na odgovarajućem univerzitetu (univerzitet koji se nalazi na listi CEEPUS univerziteta, a u BiH su to svi javni univerziteti).

U tom slučaju student ili profesor se prijavljuje za Freemover mobilnost (slobodnjaci).

Uslov za apliciranje za Freemover mobilnost je posjedovanje jednog ili dva dokumenta, koje je potrebno priložiti u on-line aplikaciju:

Letter of Acceptance i Letter of Acceptance Teacher (Pismo o prihvatanju)izdaje i ovjerava visokoškolska ustanova domaćin.

Letter of Recommendation (pismo preporuke) – potrebno je priložiti dva pisma koja potpisuju profesori i ovjerava matični fakultet, u njemu su ukratko objašnjeni razlozi preporuke za studiranje u inostranstvu kako bi se obezbijedilo priznavanje; Ovo pismo je potrebno samo studentima.

Urneci potrebnih dokumenata se mogu preuzeti na CEEPUS internet stranici, nakon registracije.

Kategorije mobilnosti:

Student – za ovu se vrstu mobilnosti prijavljuju studenti koji žele ostvariti semestralnu mobilnost te je trajanje ove vrste mobilnosti najmanje tri mjeseca.

Short-term student – za ovu se vrstu mobilnosti prijavljuju studenti koji žele ostvariti kraću mobilnost u svrhu istraživanja i sl. Minimalno trajanje ove vrste mobilnosti je jedan mjesec.

Teacher: za ovu se vrstu mobilnosti prijavljuje nastavno osoblje u svrhu održavanja nastave/mentorskog rada u ustanovi domaćinu te razvijanja međuuniverzitetske saradnje. Uslov za odobravanje ove vrste mobilnosti je održavanje šest sati nastavnog/mentorskog rada sedmično. Minimalno trajanje ove vrste mobilnosti je pet dana, odnosno tri dana u slučaju kratke grupne mobilnosti.

Short-term excursion: za ovu se vrstu mobilnosti prijavljuju učesnici kratke grupne mobilnosti (ljetne škole i sl.). Nastavno osoblje koje sudjeluje u ljetnoj školi prijavljuje se u okviru kategorije Teacher.

REGISTRACIJA NA CEEPUS INTERNET STRANICI

Proces apliciranja mreža i pojedinaca odvija se putem jedinstvenog ‘on-line’ sistema, nakon registracije na internet stranici www.ceepus.info i aktiviranja odgovarajućeg profila uz mogućnost izbora više uloga za rad.

Uloge pod kojima se pojedinac može registrovati su:

Mobility (Mobilnost) –  uloga za sve pojedince (studente i profesore) koji žele kreirati aplikaciju za ličnu razmjenu/mobilnost.

Moguće je kreirati više aplikacija za različite destinacije, ali se periodi odobrenih tj. prihvaćenih aplikacija ne smiju podudarati.

Pojedinci koji imaju ulogu ‘Mobility’ mogu aplicirati za zimski i/ili ljetni semestar unutar mreže ili u okviru Freemover kategorije.

Network (Mreža) – uloga namijenjena pojedincima koji učestvuju u koordinaciji aktivnosti mreže kao koordinatori mreže ili kao lokalni koordinatori ispred partnerske institucije. Za ovu ulogu se registruju predavači koji kao koordinatori mreže ili lokalni koordinatori žele upravljati razmjenom ispred svog fakulteta/odsjeka. Za ovu ulogu potrebno je odobrenje NCO-a.

IRO (International Relations Officer) – uloga za pojedince koji u okviru rada u rektoratima trebaju uvid u sve aktivnosti CEEPUS razmjene na svom univerzitetu. Za ovu ulogu takođe je potrebno dobiti odobrenje NCO-a.

Rokovi za apliciranje:

  • 15.  januar          – Rok za apliciranje mreža;
  • 15.  juni   – Rok za prijem aplikacija pojedinaca za zimski semestar unutar mreža;
  • 31.  oktobar – Rok za prijem aplikacija pojedinaca za ljetni semestar unutar mreža;
  • 30.  novembar– Rok za prijem aplikacija pojedinaca – Freemover kategorija.

FINANSIRANJE

Unutar CEEPUS programa i među državama članicama CEEPUS-a ne postoji transfer finansijskih sredstava. Interna valuta Programa je ‘mjesečna stipendija’, a svaka država domaćin obezbjeđuje sredstva za isplatu stipendija dolazećim profesorima i studentima.

Svaka država članica dužna je obezbijediti najmanje 100 mjesečnih stipendija za jednu akademsku godinu. Iznosi mjesečnih stipendija koje države obezbjeđuju su različiti, ali iznos stipendije mora biti dovoljan za plaćanje osnovnih troškova života u državi domaćinu (stanovanje, ishrana, gradski prevoz i eventualno zdravstveno osiguranje).                                            Više informacija o iznosima stipendija po zemljama dostupno je na www.ceepus.info.

Učesnici u CEEPUS razmjeni oslobođeni su plaćanja školarina.

 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Strukturu CEEPUS-a čini Zajednički savjet ministara (JCM), Centralni CEEPUS ured (CCO), državni CEEPUS uredi (NCO), državne komisije (NC) i Međunarodna komisija (IC).

Zajednički savjet ministara (JCM) je najviše upravno tijelo CEEPUS-a, a čine ga ministri obrazovanja i nauke zemalja članica ovog Programa. JCM donosi sve strateške odluke i odgovoran je poduzimanje potrebnih koraka za implementaciju i promociju CEEPUS-a.

Centralni CEEPUS ured (CCO) sa sjedištem u Beču, vrši koordinaciju, evaluaciju, razvoj i promociju Programa. CCO služi isključivo kao koordinirajuće i evaluacijsko tijelo.

Državni CEEPUS ured (NCO) zadužen je za realizaciju Programa na državnom nivou, a nadležnosti NCO-a su: promocija Programa u saradnji sa ostalim CEEPUS uredima i partnerskim institucijama, prijem i selekcija aplikacija mreža i aplikacija pojedinaca, obezbjeđivanje mjesta studija ili rada za dolazeće studente i profesore, dodjela stipendijskih mjeseci mrežama i aplikantima, priprema izvještaja i evaluacija realizacije Programa na državnom nivou.

Državne komisije (NC) za ocjenu mreža, koju čine nezavisni eksperti imenovani od strane partnerskih univerziteta i državni koordinatori, odgovorne su za ocjenu aplikacija mreža koje se prijavljuju za učešće u CEEPUS razmjeni u narednoj akademskoj godini.

Državne komisije su odgovorne i za ocjenu i izbor najuspješnije mreže iz prethodne akademske godine, odnosno dobitnice nagrade ‘Minister Prize’.

Mreže koje su uspješno ocijenjene na državnim nivoima prelaze u završni krug ocjenjivanja na međunarodnom nivou, koji sprovodi Međunarodna komisija.

Međunarodnu komisiju (IC) čine državni uredi svih zemalja članica, a Komisijom predsjedava CCO, uz napomenu da je uloga CCO-a neutralna, a transparentno glasanje i ocjenjivanje od strane državnih komisija i Međunarodne komisije garantuje korištenje jedinstvenog ‘on-line’ sistema ocjenjivanja.

Međunarodna komisija se sastaje jednom godišnje i tom se prilikom uspješno ocijenjenim mrežama dodjeljuju mjesečne kvote za razmjenu.

Aktuelne stipendije

Fulbright-ov program za strane studente za akademsku 2025./2026. godinu

brazovanje Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti 02.08.2024.  do 2359 Sjedinjene Američke Države Računovodstvo/Finansije, Svemirski inžinjering, Poljoprivredni inžinjering/Biosistemi, Poljoprivreda, Agronomija/Nauka o usijevima Veterina, Antropologija, Arheologija, Arhitektura, Prostorne studije, Istorija umjetnosti i menadžment u umjetnosti, Astronomija, [...]